Stručnjaci

Kao i prethodnih godina, u povodu početka školske godine 2015./2016. pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić uputila je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta preporuke o zaštiti prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Riječ je o ukupno dvadeset preporuka, prijedloga i stajališta koji se odnose na veliki broj područja te objedinjuju problematiku najčešćih pritužbi na kršenja prava djece u odgojno-obrazovnome sustavu.

Pravobraniteljica za djecu poslala ministru 20 preporuka o zaštiti prava učenika
Foto: ssblato.hr

Većina ovih preporuka bila je upućivana ministarstvu i odgojno-obrazovnim ustanovama i proteklih godina. Primjerice, da roditelje i učenike treba pravovremeno obavijestiti o svim promjenama i razlozima promjena u organizaciji rada u školi te da učenik mora pravovremeno biti upoznat sa svojim pravima, obvezama i odgovornostima, pedagoškim mjerama, kriterijima ocjenjivanja, kao i načinima postupanja u slučaju nasilja i mogućnostima dobivanja pomoći.

Zatim, da je nužno osigurati kontinuirani rad i sustavno (su)financiranje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju te da se nastavnici trebaju dodatno educirati za prepoznavanje njihovih potreba, kao i za rad s djecom s problemima u ponašanju. Iz ureda Pravobraniteljica podsjećaju i na obvezu provjere osuđivanosti radnika i drugih osoba u odgojno-obrazovnim ustanovama radi zaštite djece, na zaštitu darovite djece, ali i učenika strukovnih škola. Izdvajamo najvažnije, a cijeli popis možete provjeriti ovdje.

Zaštita prava djece s problemima u ponašanju i teškoćama u razvoju

Preporučuje se da se poboljša obrazovanje nastavnika o problemima u ponašanju djece te da ih se educira za prepoznavanje rizika u djetetovom životu i rano djelovanje, kao i za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Posljednjih godina suočavamo se sa sve većim brojem djece koja pate od socijalne ili školske fobije te posebno ističemo potrebu pravovremenog i koordiniranog pružanja pomoći i potpore toj djeci uz pronalaženje odgovarajućeg oblika njihova obrazovanja, uz suradnju s drugim stručnjacima iz sektora zdravstva i socijalne skrbi

Pravo na informiranje - uporaba suvremenih tehnologija

Preporu čuje se da škole upoznaju roditelje i učenike s pravilima sigurne uporabe suvremenih tehnologija i informiraju djecu o posljedicama neprimjerene komunikacije na društvenim mrežama te, u vezi s time, o načinima postupanja školskih ustanova u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima.

Zaštita prava učenika strukovnih škola

Na početku školske godine nužno je informirati roditelje i učenike o pravima učenika za vrijeme praktične nastave i vježbi te o mogućnostima zaštite učenika. Nužno je i da škole pomognu učenicima pri odabiru poslodavaca kod kojih će pohađati praktičnu nastavu, da prate rad u čenika kod poslodavaca te da pravovremeno zaštite prava učenika. U cilju potpunije zaštite učenika, potrebno je dopuniti Zakon o strukovnom obrazovanju prekršajnim, odnosno kaznenim odredbama u slučaju povrede prava učenika od strane poslodavca, kao i jasnijim odredbama o nadzoru i nadležnosti za provedbu inspekcijskog nadzora nad poslodavcima u segmentu zaštite prava učenika.

Pri izradi strukovnih kurikuluma potrebno je voditi računa da oni budu usklađeni sa Zakonom o strukovnom obrazovanju i Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (DPS) te Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Potrebno je donijeti program stjecanja osnovnih znanja o pou čavanju učenika i pedagoških kompetencija kako to predviđa Zakon o strukovnom obrazovanju i Zakon o obrtu.

Zaštita prava darovite djece

Nužno je donijeti podzakonski propis kojim bi se uredila prava darovite djece, a preporučujemo i da se ujednače kriteriji odabira učenika za pristup višoj razini natjecanja (županijskoj i državnoj) pod ingerencijom Agencije za odgoj i obrazovanje, kako se djecu ne bi dovodilo u nejednak i neravnopravan položaj.

Vjerski sadržaji u organizaciji i u prostorima škole

Preporučuje se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) da upozori sve odgojno- obrazovne ustanove na obvezu poštovanja propisa o izvedbi vjeronauka i vjerskog odgoja u odgojno-obrazovnim ustanovama i Zakona o suzbijanju diskriminacije, a pogotovo u vezi s organiziranjem vjerskih sadržaja u prostorima škole, u sklopu aktivnosti i sadržaja koji su namijenjeni svim učenicima. Obvezivanje učenika, uključujući i one koji nisu vjernici ili su pripadnici drugih vjeroispovijedi, da sudjeluju u vjerskim sadržajima u školi ili na misama, upućuje na diskriminaciju djece po osnovi vjere i/ili uvjerenja i povredu Konvencije o pravima djeteta.

Uklanjanje diskriminirajućih sadržaja iz udžbenika za vjeronauk

Uočivši da pojedini sadržaji udžbenika iz vjeronauka omalovažavaju i diskriminiraju djecu koja nisu vjernici, pravobraniteljica za djecu uputila je MZOS-u i Hrvatskoj biskupskoj konferenciji preporuku da provedu nadzor nad sadržajima udžbenika i poduzmu potrebne radnje radi otklanjanja diskriminatornih sadržaja.

Osiguranje besplatne prehrane i dodatnih sadržaja djeci

U situaciji teške gospodarske krize neka djeca nemaju mogućnost korištenja školske prehrane ili nisu uključena u dodatne aktivnosti, što znači nejednaku mogućnost pristupa sadržajima u odgojno-obrazovnom procesu, a za posljedicu može imati i diskriminaciju po osnovi imovnog stanja. Preporučuje se da se u suradnji s osnivačima škola osiguraju sredstva za besplatnu školsku prehranu socijalno ugroženoj djeci. Školama se preporučuje da prije planiranja dodatnih sadržaja i aktivnosti (izleti, kulturni, sportski i drugi sadržaji) ispitaju mogućnosti roditelja i interes djece, da ispitaju mogućnosti njihova besplatnog osiguravanja za sve učenike ili da odaberu one sadržaje i aktivnosti koji su cijenom pristupačni te da nastoje osigurati dodatnu potporu učenicima slabijih materijalnih mogućnosti.

Spriječiti kontakt s djecom osobama osumnjičenim za kazneno djelo na štetu djece

Događa se da radnici škola osumnjičeni za počinjenje kaznenih djela na štetu djeteta, nastavljaju raditi s djecom do stupanja optužnog akta na pravnu snagu, što može trajati i nekoliko mjeseci od trenutka počinjenja kaznenog djela. Također, u situaciji očitog kršenja prava djeteta, te kršenja etičkih pravila i povrede obveza iz radnog odnosa koje nemaju težinu kaznenoga djela, ravnatelji nevoljko poduzimaju mjere prema radniku, ne želeći se izlagati radnim sporovima. Takvim postupanjem štite se interesi odraslih na štetu djece te smo stoga u nekoliko navrata MZOS-u uputili mišljenje i preporuku da se u takvim situacijama radnika treba udaljiti iz škole zbog povrede radne obveze.

Licencije za rad i stručna osposobljavanja i usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika

Radi podizanja kompetencija i osposobljenosti odgojno-obrazovnih i drugih radnika u radu s djecom, proteklih godina upozoravamo da je nužno uspostaviti sustav vrednovanja rada odgojno-obrazovnih radnika i licencije za rad učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Radi kvalitetnijeg rješavanja radno-pravnog statusa radnika škole, potrebno je stručno usavršavanje/osposobljavanje u području pravne struke i dodatno zapošljavanje školskog administrativnog osoblja. Također, sukobi između radnika škole te između radnika i ravnatelja ponekad se negativno odražavaju na prava djece u odgojno-obrazovnom procesu, pa preporučujemo i da MZOS i nadležne agencije aktivno pomažu školama u rješavaju takvih sukoba.

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.